Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Odpadové hospodářství

BIOODPAD - 1x 14 dní, v sudý týden v pátek Termíny svozu BIO odpadu v roce 2023 (136.04 kB)

KOMUNÁLNÍ ODPAD - 1x 14 dní, v lichý týden ve čtvrtek Termíny vývozů sběrných nádob na komunální odpad 2023 (136.04 kB)

Pokyny k platbě:

Fyzické osoby: VS 1345 - do popisu číslo popisné/evidenční, ročník narození, popř. příjmení
Za nemovitost: VS 1345, SS 002 - do zprávy příjemce - katastrální území a č.p. nebo č.e.
Bankovní spojení: č.účtu: 3423471/0100
Výše poplatku na rok 2023 = 700 Kč

Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2023
Od 01.01.2022 platí na území městyse Brozany nad Ohří obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).
Dle této vyhlášky pro rok 2023 zůstává zachována výše sazby poplatku za komunální odpad stejná, a sice 700 Kč na poplatníka.
V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 30.06.2023.
Poplatek za rok 2023 má povinnost platit fyzická osoba 
která:
- má v obci pobyt (občané ČR i cizinci);
- má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "poplatník"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinném domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození a úleva od poplatku - od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která:
- se zdržuje nepřetržitě po celý kalendářní rok mimo území České republiky,
- je umístěna po celý kalendářní rok ve výkonu trestu odnětí svobody.
Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 31.01.2024.

V případě, že vám nebyla vyvezena popelnice: volejte přímo na číslo dispečera svozu 605 209 839

 

Otevírací doba sběrného dvora:

Úterý    16 - 18:00
Čtvrtek 16 - 18:00
Sobota 10 - 13:00
Neděle 14 - 17:00

Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr v Brozanech nad Ohří (124.03 kB)

 

Roční přehled nákladů a výnosů za odpady městyse Brozany nad Ohří

Přehled odpadů za rok 2022 (227.01 kB)

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Městys 2022 (371.64 kB)

Hlášení o produkci a nakládání s odpady SD 2022 (747.49 kB)