Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Odpadové hospodářství

Pokyny k platbě:

Fyzické osoby: VS 1340 - do popisu číslo popisné/evidenční, ročník narození, popř. příjmení
Za nemovitost: VS 1340, SS 002 - do zprávy příjemce - katastrální území a č.p. nebo č.e.

Bankovní spojení:

KB Litoměřice
č.účtu: 3423471/0100

Pro platby za směsný a komunální odpad: za rok 2021 = 480 Kč

 

Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2021

Od 1. 1. 2021 platí na území městyse Brozany nad Ohří obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).

Dle této vyhlášky pro rok 2021 zůstává zachována výše sazby poplatku za komunální odpad stejná, a sice 480 Kč na poplatníka.

V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 30. 6. 2021.

Poplatek za rok 2021 má povinnost platit fyzická osoba která:

- má v obci pobyt (občané ČR i cizinci);
- má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen "poplatník"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinném domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození a úleva od poplatku:

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která:

 • se zdržuje nepřetržitě po celý kalendářní rok mimo území České republiky,
 • je umístěna po celý kalendářní rok ve výkonu trestu odnětí svobody.

Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku ohlásit nejpozději do 31.01.2022.

V případě, že vám nebyla vyvezena popelnice:

volejte přímo na číslo dispečera svozu 605 209 839

Termíny vývozů sběrných nádob na BIOODPAD pro rok 2021

Nové termíny svozu komunálu od 14.10. do 31.12.2021 - leták s dotazníkem (307.63 kB)

Otevírací doba sběrného dvora:

Úterý    16 - 18:00
Čtvrtek 16 - 18:00
Sobota 10 - 13:00
Neděle 14 - 17:00

Ceník odpadů ve sběrném dvoře platný  od 1.1.2020:

 • Stavební suť:                        1,00 Kč/ kg
 • Pneumatiky bez disků:    20,00 Kč/ ks
 • Komunální odpad pro okolní obce, které mají uzavřenou s městysem Brozany nad Ohří smlouvu. (Veškerý netříděný odpad, který se vejde do popelnice 120 l): 3,00Kč/ kg
 

Systém likvidace odpadů pro občany městyse Brozany nad Ohří

Vychází z dlouhodobě nastaveného systému napojeného na organizace oprávněné tento odpad odebírat za účelem jeho dalšího maximálního využití. Tento systém má zpětnou vazbu v podobě finančních prostředků, které městys investuje do ozelenění a ke zlepšování stavu míst zpětného odběru a separace odpadu. Nastavený systém vychází z podmínek Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a Vyhlášky č. 381/2001 Sb., oboje ve znění dalších předpisů. V neposlední řadě se systém řídí OZV č. 1/2019.

 

Místa určená k odkládání komunálního odpadu

Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:

1. sklo –
 1. do zvláštních sběrných nádob zelené barvy o objemu 120 litrů, 1100 litrů umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
 2. do podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 (seznam stanovišť je uveden v příloze této vyhlášky),
 3. do nízkého kovového kontejneru modré barvy o objemu 3 m3 umístěného ve sběrném dvoře;
2. papír –
 1. do zvláštních sběrných nádob modré barvy o objemu 1100 litrů umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
 2. do podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 (seznam stanovišť je uveden v příloze této vyhlášky),
 3. na území městyse do igelitových pytlů modré barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti (vydávaných Úřadem městyse Brozany nad Ohří) umísťovaných po naplnění od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů,
 4. v chatových oblastech „Mouřko“ a „Farská louka“ do igelitových pytlů modré barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti zavěšených ve zde umístěných stojanech na takové pytle;
 5. do vysokého zastřešeného kovového kontejneru modré barvy o objemu 10 m3 umístěného ve sběrném dvoře;
3. plasty a nápojové kartony –
 1. do zvláštních sběrných nádob žluté barvy o objemu 1100 litrů umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
 2. do podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 (seznam stanovišť je uveden v příloze této vyhlášky),
 3. na území městyse do igelitových pytlů žluté barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti (vydávaných Úřadem městyse Brozany nad Ohří) umísťovaných po naplnění od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů,
 4. v chatových oblastech „Mouřko“ a „Farská louka“ do igelitových pytlů žluté barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti zavěšených ve zde umístěných stojanech na takové pytle;
 5. do vysokého zastřešeného kovového kontejneru modré barvy o objemu 10 m3 umístěných ve sběrném dvoře;
4. kovy –

do zvláštního shromažďovacího prostředku umístěného ve sběrném dvoře;

5. biologicky rozložitelný odpad –
 1. do velkoobjemového kontejneru umístěného v místní části Brozany nad Ohří v ulici Ke Hřišti (za travnatým fotbalovým hřištěm)[1]), za mlýnem (u malé vodní elektrárny), v ulici Na Látkách na p. p. č. 664/1 v k. ú. Brozany nad Ohří, ve sběrném dvoře a v místní části Hostěnice na p. p. č. 255/65 v k. ú. Hostěnice u Brozan,
 2. v období od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku do typizovaných sběrných nádob (o objemu 240 litrů) přistavovaných osobami od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupném místě před vchod domu,
6. jedlé oleje a tuky

do zvláštní sběrné nádoby umístěné ve sběrném dvoře;

7. nebezpečný odpad –
 1. do příslušné sběrné nádoby umístěné ve sběrném dvoře,
 2. do rukou zaměstnanců svozové společnosti na místě zastávky svozové společnosti mobilního sběru nebezpečných odpadů, a to u dětského hřiště v místní části Hostěnice, který je městysem organizován nejméně dvakrát ročně; termíny svozu a další informace jsou zveřejňovány na úřední desce Úřadu městyse Brozany nad Ohří, webových stránkách městyse a na letácích vkládaných do poštovních schránek
8. objemný odpad

do zvláštního shromažďovacího prostředku umístěného ve sběrném dvoře;

9. směsný komunální odpad
 1. do typizovaných sběrných nádob umísťovaných jejich vlastníkem u příslušného domu (popelnice o objemu 120 nebo 240 litrů) a přistavovaných od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupném místě před vchod takového domu,
 2. do zvláštních igelitových pytlů o objemu 120 litrů označených logem svozové firmy (vydávaných Úřadem městyse Brozany nad Ohří) odkládaných od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupném místě před vchod domu,
 3. do zvláštních plechových sběrných nádob o objemu 1100 litrů, nebo vanových kontejnerů umístěných na stanovištích zvláštních sběrných nádob,
 4. do zvláštních sběrných nádob (Box paleta) o objemu 1 m3 v chatových oblastech „Mouřko“ a „Farská louka“,
 5. do velkoobjemového kontejneru umístěného ve sběrném dvoře,
 6. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.
 1. Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený obcí, kde lze odkládat složky odpadu (nebo věci), které by se jinak staly odpadem komunálním (nebo se nestaly odpadem vůbec), jsou např. lékárny, specializované obchody, výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu, místa zpětného odběru apod.[2])
 

[1]) v případě větví větších rozměrů lze tyto výjimečně odložit i vedle takového kontejneru

[2]elektrozařízení do příslušných nádob pro zpětný odběr umístěných ve sběrném dvoře; všechny typy baterií používaných v domácnosti (knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg) do sběrného boxu umístěného v přízemí budovy Úřadu městyse Brozany nad Ohří (Palackého náměstí 75), oděvy a textil do zvláštní sběrné nádoby umístěné ve sběrném dvoře

 

PŘEHLED STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA SKLO, PAPÍR A PLASTY

č.

Místní část

umístění stanoviště

sklo barevné

papír

plasty a nápojové kartony

1

Brozany nad Ohří

Palackého náměstí – u parkoviště

ne

ano

ano

2

ulice Voborského – před domem č. p. 289

ano

ano

ano

3

Brozany nad Ohří

ulice K Přívozu – u trafostanice

ano

ano

ano

4

Brozany nad Ohří

ulice Na Průhonu – u bytovek

ano

ano

ano

5

Hostěnice

na návsi (za mostkem)

ano

ano

ano

 
 

Vysvětlivky:

 • = sběrná nádoba na příslušnou složku komunálního odpadu se nachází na stanovišti

x    = sběrná nádoba na příslušnou složku komunálního odpadu se nenachází na stanovišti

120 = sběrná nádoba o objemu 120 litrů, ostatní sběrné nádoby jsou o objemu 1100 litrů

 

Smluvní vztahy městyse Brozany nad Ohří

Městys Brozany nad Ohří je členem Sdružení obcí pro nakládání s odpady se sídlem v Čížkovicích 104, 411 12 Čížkovice, které má za cíl nakládat s odpady ve vztahu k provozování řízené skládky odpadů včetně jejího monitoringu a následné rekultivace
Tato organizace mimo jiné spolufinancuje zmíněný sběr nebezpečných odpadů sdruženým obcím.
 
1. EKO-KOM, a.s – společnost pověřená systémem nakládání s použitými obaly v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem s vazbou na:
 • Hana Novotná, Jenčice 57 – podnikatelský subjekt odebírající PET – lahve.
 • Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. – společnost pověřená odvozem komunálního odpadu a ostatního odpadu podle dohody.
 • BEC odpady s.r.o. – společnost pověřená odvozem využitelných složek z tříděného sběru na území městyse.
2. ASEKOL s.r.o. – společnost zajišťující kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím E-boxu a klecových kontejnerů. Televizory a monitory, osobní počítače a příslušenství elektronická datová zařízení, zařízení pro přenos zvuku a obrazu, elektrické a elektronické hračky a sportovní pomůcky, lékařské přístroje k analýze fyziologických funkcí.
 
3. ELEKTROWIN a.s. – společnost zajišťující kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu velkých a malých (do rozměru 40 x 60 x 50 cm) domácích spotřebičů, nářadí, nástrojů a chlazení.
 
4. EKOLAMP s.r.o. – společnost zajišťující kolektivní systém zpětného odběru.
Elektrozařízení skupiny 5 – osvětlovací zařízení – trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky.

5. Rámcová kupní smlouva o dodávkách druhotných surovin - papír, mezi Městysem Brozany nad Ohří, Základní školou a Mateřskou školou Brozany nad Ohří a KOVOŠROT GROUP CZ a.s.

 
.
            
 
Individuální uložení odpadů na skládku SONO lze uskutečnit na základě následujících cenových relací: