Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Vydané právní předpisy městyse Brozany nad Ohří

 

OZV č.1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území městyse Brozany nad Ohří

OZV č. 1/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

OZV č. 1/2006 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

OZV č. 2/2004 Požární řád obce

OZV č. 2/2003 o vymezení "2. Změny Územního plánu sídelního útvaru Brozany - Doksany - Nové Dvory - Rochov (týkající se obce Brozany)"

OZV o změně závazné části územního plánu sídelního útvaru Brozany nad Ohří - doplněk

OZV o uspořádání území obce Brozany nad Ohří

 

Zrušovací vyhláška - OZV č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Zrušovací vyhláška - OZV č. 4/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Zrušovací vyhláška - OZV č. 1/2000, kterou se ruší OZV č. 1/1995 ze dne 9.8.1995 a dodatek OZV č. 1/1995 ze dne 25.01.1996

Zrušovací vyhláška - OZV, kterou se ruší OZV č. 1/1998

 

Právní předpisy Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=450018&id_org=450018&id_ktg=17024&p1=92806

 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů.

 

a) podle nichž městys jedná a rozhoduje

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  předpisů
 • zákon č, 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon c. 2542001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidencí obyvatel a rodných číslech a o
 • změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 17/2006 Sb., o veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů


b) upravujících právo žádal informace a povinnost poskytovat informace zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

c) upravujících další práva občanů k povinnému subjektu

 • zákon c. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
   

 

Městys umožní občanům nahlédnout do těchto právních předpisů:

a) zákonů a obecně závazných právních předpisů vydaných k jejich provedení ústředními orgány, zveřejněnými ve Sbírce zákonů,

b) právních předpisů kraje - obecně závazných vyhlášek a nařízení, pokud se obce týkají a byly jí zaslány,

c) Věstníků kraje

d) nařízení krajského úřadu

e) právních předpisů městyse - obecně závazných vyhlášek a nařízení městyse

 

Tyto právní předpisy jsou uloženy na úřadu městyse v kanceláři matriky,zde je možno v úředních hodinách do nich na požádání nahlédnout.