Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Popis organizační struktury, jako povinného subjektu.

Orgány městyse jsou:

 1. Zastupitelstvo městyse
 2. Rada městyse
 3. Starosta městyse
 4. Úřad městyse


1. Zastupitelstvo městyse

 • je voleno z řad občanů městyse v komunálních volbách.

Členy zastupitelstva městyse byli zvoleni:

 • Ing. Václav Bešta- starosta
 • Mgr. David Šálek - místostarosta
 • Ing. Jaroslav Bureš
 • Stanislav Hamza
 • Vlastimil Kotě DiS
 • Dr. Oldřich Krejčí, MBA
 • Antonín Kühn
 • Ing. Luděk Nový
 • Zdeněk Pech
 • RNDr. Miluše Pojerová
 • Mgr. Jan Řebíček
 • JUDr. Václav Sisel
 • Ing. Dana Svobodová
 • MUDr. Vladimír Šild
 • Ing. Vlastimil Voborský

 

 • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti městyse, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon,
 • volí ze svého středu starostu, místostarostu a další členy rady městyse,
 • zřizuje jaké své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
 • může v částech obce zřizovat osadní výbory,
 • jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění -je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodoval o majetkoprávních úkonech obce.
   

Zasedání zastupitelstva městyse jsou vždy veřejná. Zastupitelstvo městyse se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na úřadě městyse. Podrobnosti o jednání zastupitelstva městyse jsou upraveny jednacím řádem.
 

Orgány zastupitelstva městyse:

Finanční výbor

 • Zřízen zastupitelstvem městyse v tomto složení:
  • předseda výboru- Mgr. Jan Řebíček
  • člen výboru - MUDr. Vladimír Šild
  • člen výboru - Stanislav Hamza
 • Zajišťuje:
  • kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse,
  • plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse


Kontrolní výbor

 • Zřízen zastupitelstvem městyse v tomto složení:
  • předseda výboru - Zdeněk Pech
  • člen výboru - Mgr. Jan Koubský
  • člen výboru - Jana Brůnová
 • Kontroluje:
  • plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse,
  • dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadu městyse na úseku samostatné působnosti.


Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu městyse. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo městyse pověřuje výbory plněním úkolů. O provedených kontrolách pořizují výbory zápisy, které předkládají zastupitelstvu městyse. Výbory jsou minimálně tříčlenné, jejich předsedou je vždy člen zastupitelstva městyse. Výbory se schází podle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje její předseda výboru.
 


2. Rada městyse

 • je výkonným orgánem městyse v samostatné působnosti, v oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon,
 • její pravomoc je vyjádřena v ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zněni,
 • radě městyse je mimo jiné vyhrazeno vydávat nařízení obce.


Členy rady městyse byli zvoleni:

 • Ing.  Václav Bešta- starosta
 • Mgr. David Šálek - místostarosta
 • RNDr. Miluše Pojerová
 • Ing. Ludek Nový
 • Antonín Kühn

Rada městyse se ke svým schůzím schází podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Ze schůze je pořizován zápis, který je uložen u úřadu městyse k nahlédnutí. Podrobnosti o jednání rady městyse jsou upraveny jednacím řádem.
 

Rada městyse může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městyse, Komise je též výkonným orgánem, pokud jí byl svěřen výkon přenesené působnosti obce dle § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě měst. Ve věcech přenesené působnosti na svěřeném úseku je podřízena krajskému úřadu.

Konkrétně byly zřízeny radou městyse tyto komise:

Zemědělská komise:

 • předseda komise - Ing. Pavel Petr
 • člen komise - Dr. Oldřich Krejčí
 • člen komise - Michal Vaněk

Sociální komise:

 • předseda komise - Nikola Dvořáková
 • člen komise - Hana Dvořáková
 • člen komise - Zdeňka Prošková

Kulturní komise:

 • předseda komise - Bc. Alena Janoušková 
 • člen komise - Mgr. Martina Danišková
 • člen komise  - Iva Janoušková

 

3. Starosta městyse

 • zastupuje městys navenek,
 • svolává a zpravidla i řídí jednání zastupitelstva městyse a rady městyse,
 • podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva městyse a ze schůzí rady městyse,
 • podepisuje spolu s místostarostou nebo jiným radním právní předpisy městyse (obecně závazné vyhlášky a nařízení městyse),
 • odpovídá mimo jiné i za informování veřejnosti o činnosti městyse,
 • stojí v čele úřadu městyse.
 • vykonává sociálně-právní ochranu dětí v městysi Brozany nad Ohří
   

Zástupce starosty

 • místostarosta zastupuje starostu,
 • starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy městyse, usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse.

 

4. Úřad městyse

Adresa: 

Úřad městyse Brozany nad Ohří
Palackého náměstí 75, 41181 Brozany nad Ohří

ID: ciwbuqk

tel.: 416861268
tel.: 416861216

E-podatelna: podatelna@brozanynadohri.cz
E-mail: mestys@brozanynadohri.cz
www.brozanynadohri.cz
 


Úřad městyse  tvoří:

 • starosta
 • místostarosta
 • zaměstnanci městyse zařazení do úřadu městyse

 

V čele úřadu městyse je starosta.
Úřední hodiny úřadu jsou:

 • pondělí:

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00 hodin

 • středa:

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00 hodin

Úřední hodiny matriky jsou:

 • pondělí:

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00 hodin

 • středa:

7:00 – 11:30

12:00 – 17:00 hodin

 

 

Ing. Václav Bešta - starosta

      Sociálně-právní ochranu dětí v městysi Brozany nad Ohří

      dle směrnice č. 1/2014 - Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

      v městysi Brozany nad Ohří, obce I.typu, platné od 01.01.2015.  

Ivana Khopová

 

 • Ověřování podpisů a listin
 • Matrika
 • Agenda evidence obyvatel
 • Žádosti o výpisy z Czech point
 • Vedení provozu místního informačního systému prostřednictvím PC
 • Kácení stromů
 • Hrací automaty
 • Místní rozhlas
 • Úřední deska
 • Místní poplatky dle vyhlášek obce (poplatky ze vstupného, poplatky z ubytovací kapacity, psů, hrobů)
 • Veškeré platby (za nájmy ...)

 

Markéta Vaníčková

 

 • Agenda odpadového hospodářství
 • Agenda silničního hospodářství - Povolení vjezdu a zvláštní užívání komunikace
 • Ověřování podpisů a listin
 • Hřbitov
 • Žádosti o výpisy z Czech point
 • Místní poplatky dle vyhlášek obce (poplatky ze vstupného, poplatky z ubytovací kapacity, psů, hrobů)
 • Volby
 • Vedení provozu místního informačního systému prostřednictvím PC
 • Místní rozhlas
 • Zástup za matriku
 • Zástup za evidenci obyvatel
 • Zástup úřední deska

 

Adéla Hesounová

 • Finanční a mzdová účetní
 • Správa nájmů bytových a nebytových prostor, vč. jejich vyúčtování
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Hřbitov
 • Zástup ověřování podpisů a listin, žádosti o výpisy z Czech point, veškeré platby, za evidenci obyvatel, vedení provozu místního informačního systému prostřednictvím PC, místní rozhlas, úřední deska,