Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

5. Údaje pro získávání informací

a) Informace o činnosti obce lze získat:
 

 • ústně v osobním styku se zaměstnanci městyse, zařazenými do úřadu městyse  o to vždy ve stanovených úředních hodinách na úřadu městyse,
 • telefonickým dotazem na zaměstnance městyse, zařazené do úřadu městyse,
 • nahlédnutím do dokumentu uloženého u úřadu městyse, lze umožnit žadateli, aby si pořídil kopii, výpis či poznámky.
 • prostřednictvím údajů na paměťových médiích
 • prostřednictvím internetu na www stránkách obce www.brozanynadohri.cz a e-mailové adrese: mestys@brozanynadohri.cz , nebo podatelna@brozanynadohri.cz
 • prostřednictvím zpravodaje vydávaného úřadem městyse

 

b) Písemnou žádost o informaci lze podat osobně v podatelně  úřadu městyse  v úředních hodinách nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu  úřadu městyse. Za písemnou žádost se též považuje žádost zaslaná elektronickou poštou, na kterou je možno elektronicky odpovědět.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

 • kterému povinnému subjektu je určena,
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
  Písemná žádost:
  • musí být srozumitelná,
  • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
  • nesmí být formulována příliš obecně


c) Pokud městys podané žádosti o informace nevyhoví zcela nebo zčásti, vydá o tom úřad městyse  rozhodnutí s náležitostmi dle § 15. osl. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele prostřednictvím poštovní licence.

d) Proti rozhodnutí městyse o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnuli  úřadu městyse , které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje rada městyse, pokud zastupitelstvo městyse nestanoví, že rozhoduje jiný orgán městyse. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15-li dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvoláni se nelze odvolat. Pravomocné rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem.

Městys je povinnen vyřídit všechny žádosti o informace ať už byly podány ústní nebo písemnou formou. Městys nemá právo odkazovat ústní dotazy v jednoduchých záležitostech na vyřízení pouze písemnou formou. Došlou písemnou žádost, jejíž vyřízení podléhá formalizovanému postupu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je nutno vždy zaevidovat do knihy došlé pošly. Starosta rozhodne, který ze zaměstnanců městyse, zařazených do úřadu městyse, bude došlou žádost vyřizovat. Nutno vždy posoudit došlou žádost z hlediska toho, zda má všechny potřebné náležitosti a vztahuje se k působnosti obce. Pokud není z žádosti zřejmé, co žadatel požaduje, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve městys žadalele k jejímu upřesnění. Nedostane-li od žadatele upřesnění informace, žádost zamítne. Pokud se informace vztahuje k činnosti jiného subjektu než městyse, městys žádost odloží a do 3 dnů od doručení to sdělí žadateli. Ví-li městys, do čí působnosti požadovaná informace patří, je povinna to žadateli sdělit. Městys muže rovněž dokázat žadalele na již zveřejněnou informaci. Pokud však žadatel trvá na jejím poskytnutí, obec mu ji poskytne. Městys může za podmínek uvedených v ust. §§ 7,9,10 a 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, omezit práva žadatele na poskytnutí informace. Kromě citovaného zákona je právo na informace dále omezeno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. O odmítnutí části nebo celé žádosti vydá  úřad městyse rozhodnutí. Vůči tomu rozhodnutí se lze odvolat cestou  úřadu městyse, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje rada městyse. Jestliže městys žádosti zcela nebo zčásti vyhoví, zašle žadateli požadovanou informaci ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo mu oznámí, kdy si může požadovanou informaci na úřadu městyse vyzvednout.

6. Lhůty pro poskytování informací:

a) Datum podání žádosti je den doručení žádosti městysu (resp.úřadu městyse)

b) Městys musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadalele o upřesnění požadované informace.

c) Městys musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace.

d) Nedostane-li městys od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30-ti kalendářních dnů od podání žádosti

e) Městys informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě pro vyřízení žádosti zákonem.

i) Městys poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti,

g) Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, t.j. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů,kterými jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách.
 • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti
 • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

h) Městys musí ještě v základní lhůtě 15-ti (resp.22) kalendářních dnů informovat žadatele o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které ji k tomu vedly.

i) Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.