Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Systém likvidace odpadů pro občany městyse Brozany nad Ohří
 
Vychází z dlouhodobě nastaveného systému napojeného na organizace oprávněné tento odpad odebírat za účelem jeho dalšího maximálního využití. Tento systém má zpětnou vazbu v podobě finančních prostředků, které městys investuje do ozelenění a ke zlepšování stavu míst zpětného odběru a separace odpadu. Nastavený systém vychází z podmínek Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a Vyhlášky č. 381/2001 Sb., oboje ve znění dalších předpisů. V neposlední řadě se systém řídí OZV č. 1/2015.
 

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2019

 

info
TŘÍDĚNÍ PLASTŮ A PAPÍRŮ DO PYTLŮ.
 
 
Pokyny k platbě naleznete v sekci  Platby
 
 
 
Aktuální nabídka
 
 
Odpad je možné likvidovat následujícím způsobem:
 
SBĚRNÝ DVŮR - provozní doba
 

Místa určená k odkládání komunálního odpadu

 

1) Jednotlivé složky komunálního odpadu se odkládají:

a) sklo bílé – ve sběrném dvoře do zvláštních sběrných nádob zelené barvy s bílým víkem o objemu 1100 litrů,

b) sklo barevné –
do zvláštních sběrných nádob zelené barvy o objemu 120 nebo 1100 litrů (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky),
ve sběrném dvoře do zvláštních sběrných nádob zelené barvy o objemu 1100 litrů;

c) papír
1. do zvláštních sběrných nádob modré barvy o objemu 1100 litrů (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky),

2. do igelitových pytlů modré barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů,

3. ve sběrném dvoře;

d) plasty
1. do zvláštních sběrných nádob žluté barvy o objemu 1100 litrů (seznam stanovišť je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky),

2. do igelitových pytlů žluté barvy o objemu 120 litrů označených logem svozové společnosti, které se po naplnění umisťují od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupné místo před vchody konkrétních domů,

3. ve sběrném dvoře;

e) biologicky rozložitelný odpad
1. do velkoobjemového kontejneru umístěného v místní části Brozany nad Ohří na ulici Ke Hřišti (za travnatým fotbalovým hřištěm)[1]), za zdravotním střediskem (pod halou) a na ulici Na Látkách na p. p. č. 664/1 v k. ú. Brozany nad Ohří a v místní části Hostěnice na p. p. č. 255/65 v k. ú. Hostěnice u Brozan,

2. ve sběrném dvoře;

f) elektroodpad – ve sběrném dvoře;

g) drobný elektroodpad – ve sběrném dvoře;

h) oděvy a textil – do sběrné nádoby červené barvy ve sběrném dvoře;

i) kovy – ve sběrném dvoře;

j) objemný odpad – ve sběrném dvoře;

k) nebezpečné složky komunálního odpadu

     1. do příslušné sběrné nádoby ve sběrném dvoře;

     2. do rukou zaměstnanců svozové společnosti na místech zastávek svozové společnosti mobilního sběru nebezpečné složky komunálního odpadu (u „Bílého domu“ a u nákupního střediska v místní části Brozany nad Ohří a u dětského hřiště v místní části Hostěnice), který je městysem organizován nejméně dvakrát ročně; termíny svozu a další informace jsou zveřejňovány na úřední desce úřadu městyse, webových stránkách městyse a na letácích vkládaných do poštovních schránek.

1) směsný komunální odpad

     1. do typizovaných sběrných nádob umísťovaných jejich vlastníkem u příslušného domu (popelnice o objemu 120 nebo 120 litrů) a přistavovaných od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupném místě před vchod takového domu,

     2. do zvláštních igelitových pytlů o objemu 120 litrů označených logem svozové firmy vydávaných úřadem městyse přistavovaných od 18:00 hodin dne předcházejícího dni svozu až do okamžiku svozu na volně přístupném místě před vchod takového domu,

     3. do velkoobjemového kontejneru v místní části Hostěnice společného všem uživatelům nemovitostí v místní části Hostěnice (včetně chatových osad na břehu řeky Ohře – Kliment a Nouzov),

     4. do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře,

     5. do odpadkových košů rozmístěných na veřejném prostranství - pouze drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství.

2) Dalšími místy, mimo systém nakládání s komunálním odpadem zabezpečený městysem, kde lze odkládat složky odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, jsou např.:

     a) lékárny, specializované obchody, veřejné budovy (úřady) a školy, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu, který by se jinak stal odpadem komunálním, např. baterie, prošlé a nespotřebované léky, rtuťové teploměry, PET lahve,

     b) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek odpadu, které by se jinak staly odpadem komunálním, např. výkupny surovin, kontejnery jiných subjektů organizujících sběr odpadu, základní škola, hasičská zbrojnice apod.[2])

 


[1]) v případě větví větších rozměrů lze tyto výjimečně odložit i vedle takového kontejneru

[2]) např. drobný elekroodpad do E-boxu umístěného v budově úřadu městyse (Palackého nám. 75)

 

PŘEHLED STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA SKLO, PAPÍR A PLASTY

č.

Místní část

umístění stanoviště

sklo barevné

papír

plasty

1

Brozany nad Ohří

Palackého náměstí – u čekárny

 •  
 •  
 •  

2

ulice K Přívozu – u trafostanice

 •  
 •  
 •  

3

ulice Voborského – vedle č. p. 308 („Bílý dům“)

 •  
 •  
 •  

4

ulice Na Průhonu

 •  
 •  
 •  

5

u autokempu

 •  

x

 •  

6

ulice Ke Hřišti – u mateřské školy

 • 120

x

 •  

7

Hostěnice

na návsi (za mostkem)

 •  
 •  
 •  
 

Vysvětlivky:

 • = sběrná nádoba na příslušnou složku komunálního odpadu se nachází na stanovišti

x    = sběrná nádoba na příslušnou složku komunálního odpadu se nenachází na stanovišti

120 = sběrná nádoba o objemu 120 litrů, ostatní sběrné nádoby jsou o objemu 1100 litrů

 
Smluvní vztahy městyse Brozany nad Ohří
 
Městys Brozany nad Ohří je členem Sdružení obcí pro nakládání s odpady se sídlem v Čížkovicích 104, 411 12 Čížkovice, které má za cíl nakládat s odpady ve vztahu k provozování řízené skládky odpadů včetně jejího monitoringu a následné rekultivace
Tato organizace mimo jiné spolufinancuje zmíněný sběr nebezpečných odpadů sdruženým obcím.
 
1. EKO-KOM, a.s společnost pověřená systémem nakládání s použitými obaly v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem s vazbou na:
 • Hana Novotná, Jenčice 57 – podnikatelský subjekt odebírající PET – lahve.
 • Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. – společnost pověřená odvozem komunálního odpadu a ostatního odpadu podle dohody.
 • BEC odpady s.r.o. – společnost pověřená odvozem využitelných složek z tříděného sběru na území městyse.
 
2. ASEKOL s.r.o. – společnost zajišťující kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím E-boxu a klecových kontejnerů. Televizory a monitory, osobní počítače a příslušenství elektronická datová zařízení, zařízení pro přenos zvuku a obrazu, elektrické a elektronické hračky a sportovní pomůcky, lékařské přístroje k analýze fyziologických funkcí.
 
3. ELEKTROWIN a.s. – společnost zajišťující kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu velkých a malých (do rozměru 40 x 60 x 50 cm) domácích spotřebičů, nářadí, nástrojů a chlazení.
 
4. EKOLAMP s.r.o. – společnost zajišťující kolektivní systém zpětného odběru.
Elektrozařízení skupiny 5 – osvětlovací zařízení – trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky.

5. Rámcová kupní smlouva o dodávkách druhotných surovin - papír, mezi Městysem Brozany nad Ohří, Základní školou a Mateřskou školou Brozany nad Ohří a KOVOŠROT GROUP CZ a.s.

 
.
            
 
Individuální uložení odpadů na skládku SONO lze uskutečnit na základě následujících cenových relací:
Ceník zneškodnění odpadů na skládce odpadů SONO platný od 01.01.2014