Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

GDPR - prohlášení

Prohlášení subjektu:

INFORMACE a přístup k osobním údajům

GDPR - nařízení o ochraně osobních údajů

Městys Brozany nad Ohří jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (GDPR - General Data Protection Regulation). Text obecného nařízení:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Osobní údaj jsou veškeré informace o identifikované (určené) nebo identifikovatelné (určitelné) fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (spotřebitel, zákazník, OSVČ, občan, zaměstnanec), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobní údaj s obzvlášť citlivou povahou vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, které se řadí mezi zvlášť citlivé osobní údaje.

Kontaktní údaje městyse jako správce a zpracovatele osobních údajů:

Adresa: Městys Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75, 411 81  Brozany nad Ohří

Datová schránka: ciwbuqk        

E-podatelna: mestys@brozanynadohri.cz

Telefon: 416 86 12 68

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; Úřad městyse Brozany nad Ohří je jak správcem, tak zpracovatelem. Správcem je například v pracovněprávní agendě, zpracovatelem je například při vydávání rozhodnutí. Nositeli práv a povinností správce osobních údajů jsou dle Vnitřní organizační směrnice č. 2018/1 zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje.

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Adresa: Mikroregion Budyňsko, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří

IČ: 69388148

Funkci vykonává:

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

E-mail: medacek@budyne.cz

Telefon: +420603485424 (pouze v pracovní dny)

Pověřenec je osoba, která posuzuje činnost správce či zpracovatele, zda je v souladu s platnou právní úpravou, informuje je, radí, dává doporučení. Město jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 GDPR (fyzickou, nebo právnickou osobu), uzavře s ním pracovně právní vztah, nebo smluvní vztah podle občanského práva.

Informace městyse o shromažďování a zpracování osobních údajů:

Městys Brozany nad Ohří, jako správce osobních údajů, tyto údaje shromažďuje různými způsoby, a to jak elektronicky, tak i v analogové podobě. Ke shromažďování osobních údajů dochází při výkonu povinností městyse v rámci přenesené působnosti, v rámci samostatné působnosti, na základě souhlasu uděleného dle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecné ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to například při nákupu a prodeji zboží či služeb, při projednávání smluv, při komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek.

Zpracování osobních údajů městysem Brozany nad Ohří, jako správcem osobních údajů, a to především v oblasti samostatné působnosti, provádí pouze pokud:

•   zpracování je nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů apod.),

•   zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

•   coby subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,

zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů občanů, coby subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

•   zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

•   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. 

Předávání osobních údajů:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů:

Doba uložení osobních údajů subjektů vyplývá z platné právní úpravy a spisového a skartačního řádu městyse, pokud v rámci uděleného souhlasu dle čl. 7 výše uvedeného nařízení nebylo dohodnuto jinak.

 

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel. Učinit tak je možno podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům:

Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány. Pokud jsou osobní údaje zpracovány, získání přístupu spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu:

Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu. S přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz:

Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • byl odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování:

Právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů:

Právo, aby správce předal osobní údaje subjektu zpracované automatizovaně na základě souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu tohoto práva na přenositelnost údajů právo subjektu na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Uplatnění svých práv ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv kontaktováním správce na výše uvedené poštovní adrese a kontaktech správce.

Právo podat stížnost:

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů může subjekt podat stížnost, a to písemně na výše uvedenou poštovní adresu správce, a to i osobně v sídle správce. Ze stížností musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.