Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Rada

  • je výkonným orgánem městyse v samostatné působnosti, v oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon,
  • její pravomoc je vyjádřena v ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zněni,
  • radě městyse je mimo jiné vyhrazeno vydávat nařízení obce.

Rada městyse se ke svým schůzím schází podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Ze schůze je pořizován zápis, který je uložen u úřadu městyse k nahlédnutí. Podrobnosti o jednání rady městyse jsou upraveny jednacím řádem.
 

Rada městyse může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městyse, Komise je též výkonným orgánem, pokud jí byl svěřen výkon přenesené působnosti obce dle § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě měst. Ve věcech přenesené působnosti na svěřeném úseku je podřízena krajskému úřadu.

Adresa

Palackého náměstí 75
411 81, Brozany nad Ohří
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční