Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Zastupitelstvo

  • je voleno z řad občanů městyse v komunálních volbách.
  • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti městyse, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon,
  • volí ze svého středu starostu, místostarostu a další členy rady městyse,
  • zřizuje jaké své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
  • může v částech obce zřizovat osadní výbory,
  • jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění -je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodoval o majetkoprávních úkonech obce.
     

Zasedání zastupitelstva městyse jsou vždy veřejná. Zastupitelstvo městyse se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na úřadě městyse. Podrobnosti o jednání zastupitelstva městyse jsou upraveny jednacím řádem.

Adresa

Palackého náměstí 75
411 81, Brozany nad Ohří
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční